เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  1  คนแจ้งการดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS เรื่อง อายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

นักเรียนที่มีอายุย่างปีที่ 7 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 และ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 มาตรา 13 และ มาตรา 15  
หากต้องการให้เรียนชั้นอนุบาลตามเดิมโรงเรียนสามารถทำได้แต่นักเรียนจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน
หากต้องการเลื่อนชั้นขึ้นเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้โรงเรียนดำเนินการเลื่อนชั้น ที่เมนู แจ้งเตือน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ดูแลระบบ


การปริ้นเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
การปริ้นเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3  ให้ทางโรงเรียนปริ้นเอกสารได้ จากระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชน  https://regis.opec.go.th

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามหรือประสานงานในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
ผู้ใช้งานระบบประสานงานได้ที่ โทรศัพท์ 02-282-1000 ต่อ 340 (กลุ่มงานทะเบียน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. หรือให้ผู้ใช้งานระบบแจ้งที่อีเมล์ regis.support@opec.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผู้ดูแลระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะแสดงการแจ้งเตือนจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด (เรื่องแจ้งเตือนหน้าหลัก) และหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเป็นครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการจะส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถพิมพ์รายงานประจำเดือนได้

                   ดังนั้น ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการขอรับเงินอุดหนุน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่นี่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

 

คลิกเพื่ออ่าน   อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS